امور سهام

آخرین معاملات:
قیمت پایانی:
حجم معاملات:
تعداد معاملات:
شاخص کل بورس:
وضعیت بازار:
آخرین روزهای معاملاتی قیمت پایانی درصد تغییرات کمترین بیشترین تعداد معاملات حجم معاملات
1401/05/15 18660 0.38 18340 19200 676 1.546
1401/05/12 18590 -0.96 18300 19200 509 1.298
1401/05/11 18770 -4.53 18680 19460 615 1.303
1401/05/10 19660 -1.6 19050 20950 581 1.564
1401/05/09 19980 -0.84 19170 20560 708 1.992
1401/05/08 20150 4.13 19600 20310 1129 2.838
1401/05/05 19350 4.88 18850 19350 538 2.128
1401/05/04 18450 -3.91 18250 19350 846 2.62
1401/05/03 19200 -4.71 19150 19950 526 1.698
1401/05/02 20150 -4.5 20050 21800 135 0.23
تاریخ انتشار موضوع مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۷:۰۹:۴۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۵:۵۰:۰۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۷:۵۲:۵۷ توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۶:۱۶:۴۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۲۰:۴۴:۵۰ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۱۶:۰۵:۰۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۲۱:۲۷:۰۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۸:۲۷:۲۴ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۸:۱۸:۲۷ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۷:۵۱:۵۸ گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۳:۴۰:۲۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۶:۰۴:۰۳ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۱:۵۸:۴۵ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰۹:۱۹:۴۵ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۶:۲۹:۲۳ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۱:۰۴:۳۸ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱:۱۹:۳۹ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴:۰۴:۲۴ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۲:۲۴:۴۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴:۳۰:۳۳ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
ردیف موضوع دریافت
1 سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران دریافت
1 مواد مرتبط با تجارت الکترونیکی از قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دریافت
2 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی دریافت
3 تجارت الکترونیک در سند راهبردی اطلاعاتی ایران شورای عالی اطلاع رسانی دریافت
4 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دریافت
5 قانون تجارت الکترونیکی دریافت