تست آسیب‌پذیری

تست آسیب‌پذیری

شرکت افرانت در راستای افزایش رضایت مشتریان و همچنین تکمیل سبد محصولات خود، در نظر دارد سرویس جدیدی تحت عنوان
تست آسیب پذیری برروی
IPرا در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

تست آسیب‌پذیری
اطلاعات محصول
قیمت ماهیانه
طلایی
3 میلیون تومان ماهیانه به ازای هر IP
30,000,000 ریال
نقره ای
1.5 میلیون تومان ماهیانه به ازای هر IP
15,000,000 ریال
برنز
1.1 میلیون تومان ماهیانه به ازای هر IP
11,000,000 ریال

در صورتیکه مشتری از بین IPهای خود سه IPرا انتخاب کند و به ترتیب برای هر IPپکیج طلایی، برنزی و نقره ای را انتخاب کند می بایست پس از ثبت سفارش، سه سفارش بصورت مجزا برای هر IPو پکیج انتخاب شده از طریق APIدر WHMCSبرای کاربر ایجاد شود.