فضای دیتاسنتر

فضای رک اقتصادی

سرویس فضای دیتاسنتر سرویس اشتراک مکانی است که در آن کسب و کار‌ها می توانند از فضای دیتاسنتر جهت سرورها و یا سایر سخت افزارهای خود استفاده نمایند. در این سرویس محل فیزیکی، برق، سیستم تهویه و خنک‌کننده، پهنای باند و امنیت فیزیکی را جهت تجهیزات مشتری فراهم می گردد.

فضای رک اقتصادی
Traffic Per Month
Amperage
Voltage
Phase
Number of IP/IPs
Ethernet cross connection
Physical Access
هزینه نصب و راه اندازی
هزینه ماهیانه
1-3 Unit/Units

300 GB

5 AMP

220 V

Single

1

1

1 Person

١,٠٠٠,٠٠٠ ریال

١٢,٠٠٠,٠٠٠ ریال

4-6 Units

500 GB

6 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

١,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ریال

Quarter Rack (10 Units)

600 GB

8 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

١,٥٠٠,٠٠٠ ریال

٣٣,٠٠٠,٠٠٠ ریال

Half Rack (20 Units)

800 GB

12 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

٢,٠٠٠,٠٠٠ ریال

۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

Full Rack (40 Units)

1000 GB

16 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

٤,٠٠٠,٠٠٠ ریال

١١٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال

 • Extra Traffic (per 100 GB/Month) ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • Storage (FTP Space, 50 GB) ۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • Extra IP (Limited&Conditional) ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • Extra Unit ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • Extra Power Port ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • Extra Switch Port ۳۵۰,۰۰۰ ریال

فضای رک پیشرفته

سرویس فضای دیتاسنتر سرویس اشتراک مکانی است که در آن کسب و کار‌ها می توانند از فضای دیتاسنتر جهت سرورها و یا سایر سخت افزارهای خود استفاده نمایند. در این سرویس محل فیزیکی، برق، سیستم تهویه و خنک‌کننده، پهنای باند و امنیت فیزیکی را جهت تجهیزات مشتری فراهم می گردد.

فضای رک پیشرفته
Traffic Per Month
Amperage
Voltage
Phase
Number of IP/IPs
Ethernet cross connection
Physical Access
هزینه نصب و راه اندازی
هزینه ماهیانه
1-3 Unit/Units

300 GB

5 AMP

220 V

Single

1

1

1 Person

١,٠٠٠,٠٠٠ ریال

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال

4-6 Units

500 GB

6 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

Half Rack(20 Units)

2000 GB

12 AMP

220 V

Single

Subnet16

1

1 Person

٢,٠٠٠,٠٠٠ ریال

١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ریال

Quarter Rack (10 Units)

1000 GB

8 AMP

220 V

Single

Subnet8

1

1 Person

١,٥٠٠,٠٠٠ ریال

٦٦,٠٠٠,٠٠٠ ریال

Full Rack (40 Units)

4000 GB

25 AMP

220 V

Single

Subnet32

1

1 Person

٤,٠٠٠,٠٠٠ ریال

١٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال

 • Extra Unit ٧,٨٠٠,٠٠٠ ریال
 • Extra Power Port ١,٧٠٠,٠٠٠ ریال
 • Extra Switch Port ١,٧٠٠,٠٠٠ ریال
 • Storage (FTP Space, 50GB) ٩٠٠,٠٠٠ ریال
 • Extra Traffic (per 100 GB/Month) ٢٥٠,٠٠٠ ریال
 • Extra IP (Limited&Conditional) ٢٠٠,٠٠٠ ریال